შემაჯამებელი ტესტური დავალება ისტ-შიარჩევითპასუხიანი, ერთგვაროვანი ტიპის ტესტური დავალება 

1.  რომელი ბრძანებების თანმიმდევრობა გვაძლევს ახალი სლაიდის გამოტანას: (0.5 )    
o   home-Slides-New slide
o   Insert-text-tex box
o    Insert-illustrations picture                                                                                        

2. slaidebze romeli brZanebiT vaxdenT TariRis Casmas:           (0,5ქ)
o   Insert-slide number
o   Insert-text boxs
o   Home-Paragraph-Align text

3. romeli brZanebebis SesrulebiT vpoulobT saZiebel sityvas/winadadebas   (0,5 ქ)
o   Home-editing-find
o   Referance-Footnotes-show notes
o   Home-editing- Replase

4.თემების შესარჩევად გამოიყენება მენიუ:                                               (0,5ქ)
o   Developer
o   References
o   Desing

5. დოკუმენტში რაიმე სიტყვაზე კომენტარის ჩასასმელად ვირჩევთ ბრძანებებს:  (1 ქ)
o   Review-Comments-New Comment
o   Review-Comments-Delete

6. ყველა სლაიდზე ერთი ანიმაციის ტრანსპორტირებისათვის ვირჩევთ ბრძანებებს:    (1 ქ)
o   View-Prezentation views-slide master
o   Animations-Tranzitions to this slide-Apply to all

7. ობიექტის ჩასასმელად ვირჩევთ ბრძანენებს:     (1ქ)
o   Insert-Text-Object-Object
o   Insert-Text-file-Object

8.   რომელი ორი ვარიანტით ხდება სლაიდის გაშვება : (2 ქ)
o    Slide show –starts slide show-from beginning
o     Slide show-Set up-Hide slide
o   ლავიატურიდან, ღილაკით F5
o   კლავიატურიდან ღილაკებით ctr+5
9. რომელი ბრძანებების თანმიმდევრობა გვაძლევს ჰიპერ ბმულს: (1 ქ)
o   Home-hiperlink
o   Home-insert-link
o   Insert-links-hperlink
10. რომელი ბრძანება შეესაბამება ბმულის გაუქმებას:    (2ქ)
o   Delate
o   Remove-link
o   Delate link